Menu Close

Smt VDN Shah Secondary School, Balashram

Balashram logo
Hiren Patel-principal Balasharam

Mr. Hiren Patel

Principal

Zarna Diptesh Shastri

Teacher

Kinnari Prashantbhai Joshi

Teacher